Politika návratu

Storno a vrátenie

Kvôli obmedzenej trvanlivosti liekov a ich osobnému charakteru, ktoré sú vám predpísané osobne, a taktiež aby sme predišli riziku manipulácie s produktmi, dodávatelia spolupracujúci s KamagraOriginal.ua budú prijímať iba chybné, poškodené alebo nesprávne dodané produkty. Ak dostanete chybný, poškodený produkt alebo vám bol dodaný nesprávny produkt, môžete urobiť nasledujúce:

  1. Zrušte vašu objednávku a vráťte produkt dodávateľovi do siedmich (7) dní od doručenia, pričom dodávateľ vráti nákupnú sumu do tridsiatich (30) dní; alebo
  2. požiadajte dodávateľa o výmenu položky.

Dodávateľ vám nahradí náklady na vrátenie chybných, poškodených alebo nesprávnych produktov. V prípade, že nastanú jedna z vyššie uvedených situácií, dodávateľ má povinnosť konať len v súlade s bodmi 1 a 2. Pokyny na vrátenie, vrátane adresy na vrátenie, nájdete v e-mailovej správe potvrdzujúcej vašu objednávku.

Pre voľnopredajné produkty máte právo uplatniť svoje právo na vrátenie do štrnástich (14) dní od doručenia tovaru. Ak si objednáte viacero produktov súčasne, môžete uplatniť svoje právo na vrátenie do štrnástich (14) dní od dátumu doručenia posledného objednaného produktu. Toto právo neplatí pre predpísané lieky. Avšak ak zrušíte objednávku, môžu vám byť účtované náklady spojené s poskytovanými službami. Pre zrušenie objednávky, žiadosť o hovor alebo ak máte otázky ohľadom chybného alebo nesprávneho produktu, môžete kontaktovať lekarenslovenska24.com pomocou kontaktného formulára na webovej stránke. Vrátenie nepoškodeného alebo neskorumpovaného tovaru bude účtované na vaše vlastné náklady. Vrátenie finančných prostriedkov bude vydané do sedem (7) pracovných dní od dátumu, kedy lekarenslovenska24.com schváli vrátenie.

Náhrada

Obsah na tejto webovej stránke slúži iba na všeobecné informačné účely a nie je určený na diagnostické alebo terapeutické účely alebo ako náhrada za lekársku radu. lekarenslovenska24.com (rovnako ako lekári a lekárne) nie sú zodpovední za účinnosť ponúkaných produktov, obsah brožúr poskytovaných výrobcami produktov, informačné texty, popisy metód liečby a iné opisy na webovej stránke a za to nenesú zodpovednosť. Neponúkame právne ani lekársky poradenský servis a ani lekársku alebo diagnostickú službu. Nezaručujeme spoľahlivosť obsahu uvedeného na webovej stránke.

lekarenslovenska24.com (rovnako ako lekári a lekárne) nie sú zodpovední za presnosť diagnózy, predpísanej (liečebnej) terapie ani správne použitie produktov. Ak nesplníme povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok v súvislosti s poskytovaním našich služieb, sme zodpovední iba za náklady na poskytnutú službu.

lekarenslovenska24.com (rovnako ako lekári a lekárne) nie sú zodpovední za presnosť diagnózy, predpísanej (liečebnej) terapie ani správne použitie produktov. Ak nesplníme povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok v súvislosti s poskytovaním našich služieb, sme zodpovední iba za náklady na poskytnutú službu.

V miere, v akom to zákon dovoluje, vylučuje lekarenslovenska24.com, ďalší členovia našej skupiny spoločností a tretie strany spojené s nami výslovne nasledujúce:

● všetky podmienky, záruky a iné podmienky, ktoré by inak vyplynuli z právnych predpisov;

● akúkoľvek zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo následnú škodu alebo ujmu, ktorú užívateľ utrpel v súvislosti s našou webovou stránkou alebo s používaním, nedostupnosťou a výsledkami používania našej webovej stránky a služieb alebo súvisiacich webových stránok a obsahu uvedených na nich, vrátane, ale neobmedzujúc sa na akúkoľvek zodpovednosť za:

○ stratou príjmov alebo príjmu;

○ stratou podniku;

○ stratou zisku alebo zmluvy;

○ stratou očakávaných úspor;

○ stratou údajov;

○ poškodením povesti podniku;

○ strateným administratívnym alebo pracovným časom; a tiež

○ inými strátami alebo škodami, nezávisle na tom, ako k nim došlo a či boli spôsobené porušením zákona (vrátane nedbanlivosti), porušením zmluvy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, dokonca aj ak je možné ich predvídať.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že tak robíte na vlastné riziko a plne prijímate zodpovednosť za svoje používanie tejto webovej stránky. Je vašou povinnosťou prijať všetky opatrenia, ktoré považujete za potrebné alebo žiaduce na ochranu pred škodou, stratou alebo rizikom, ktoré môže vzniknúť v dôsledku vášho používania tejto webovej stránky. Súhlasíte s tým, že nás (rovnako ako lekárov a lekárne) budete odsadzovať od akýchkoľvek strát, nákladov, výdavkov alebo škôd (vrátane primeraných právnych, súdnych, expertných a iných nákladov), ktoré vzniknú v súvislosti s nasledujúcim:

  1. Porušenie týchto podmienok zo strany užívateľa;
  2. Neoprávnené alebo nezákonné použitie tejto webovej stránky zo strany užívateľa;
  3. Falšovanie, ktoré ste vykonali v súvislosti s používaním webovej stránky;
  4. Neoprávnené alebo nezákonné použitie tejto webovej stránky tretími osobami s vaším heslom; a / alebo
  5. Požiadavky, ktoré vzniknú alebo súvisia s vaším používaním webovej stránky, vrátane informácií cez webovú stránku, fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú stranou zmluvy;